Chrzest

 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”
Katechizm Kościoła Katolickiego

Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest
w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.oo.
( w wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu
może być udzielony w innym terminie )
Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu
rodzice zgłaszają się do biura parafialnego.
Sakramentu chrztu św. udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.
Jeśli chrzest odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka
należy dostarczyć pisemną zgodę od swojego proboszcza.
Słowo do rodziców:
Istotnym obowiązkiem rodziców jest przygotowanie się do świadomego udziału w sakramencie chrztu św. swojego dziecka. Dotyczy to zarówno przygotowania liturgicznego ( udział w katechezie ) jak i duchowego ( m.in. przystąpienie do sakramentu spowiedzi św. ).
Oprócz niżej wymienionych dokumentów, które rodzice mają obowiązek przedstawić przed chrztem warto pamiętać m.in. o pięknej tradycji wybierania imienia dla dziecka wśród świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka.
Rodzice w czasie udzielania sakramentu chrztu św. publicznie proszą o chrzest dla dziecka; kreślą znak krzyża na czole dziecka; wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; niosą dziecko do chrzcielnicy ( matka); otrzymują specjalne błogosławieństwo.
Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
– dane personalne rodziców ( imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki, wiek, zawód, wyznanie, adres zamieszkania – dziecko powinno być ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców )
– świadectwo zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rodziców ( jeśli odbył się poza naszą parafią ) lub w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
– dane personalne rodziców chrzestnych ( imię i nazwisko, wiek, zawód, wyznanie, stan cywilny, adres zamieszkania ) – w przypadku rodzica chrzestnego spoza naszej parafii należy przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania o możliwości pełnienia godności matki lub ojca chrzestnego ( przyjęli sakrament bierzmowania, są katolikami żyjącymi zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego – regularnie przystępują do sakramentów św. )

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
Przed zgłoszeniem chrztu św. w biurze parafialnym należy wybrać matkę i ojca chrzestnego, którzy mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.
Zgodnie z Prawem Kanonicznym rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:
– jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
– jest wierząca, spełnia praktyki religijne i zna prawdy wiary
– ukończyła 16 lat
– przyjęła sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
– jest wolna od jakichkolwiek kar kanonicznych
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:
– niewierzące
– niepraktykujące
– prowadzące gorszący tryb życia
– bez przyjętego sakramentu bierzmowania
– żyjące w związku nie sakramentalnym ( na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego )
– objęte obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej

Przygotowanie do chrztu:
Katecheza przygotowująca dla rodziców i chrzestnych odbywa się jeszcze przed narodzeniem dziecka. (niezależnie od tego czy narodziny dziecka będą za 2, 3 czy 6 miesięcy). Oczywiście na kilka miesięcy przed narodzeniem dziecka trudno wskazać chrzestnych. Dlatego najpierw na spotkanie przychodzą rodzice.
Duchowe przygotowanie to spowiedź święta rodziców i chrzestnych ( oczywiście nie mogą skorzystać z Sakramentu Pojednania osoby żyjące w związku nie sakramentalnym – na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego )

Ceremonia chrztu świętego
Należy przybyć do kościoła przynajmniej 5 min. przed rozpoczęciem Mszy św.
Dla rodziców i chrzestnych przygotowane są miejsca w pierwszych ławkach.
Na Mszę św., podczas której udzielany jest Sakrament Chrztu należy przynieść białą szatę i świecę chrzcielną ( zwyczajowo Ojciec Chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a Matka Chrzestna symboliczną białą szatę ).
Fotografować i filmować w kościele w czasie chrztu mogą jedynie osoby, które ukończyły Kurs Liturgiczny organizowany przez Komisję Liturgiczną Archidiecezji Poznańskiej i mają zgodę proboszcza ( należy zgłosić w zakrystii zamiar wykonywania zdjęć i filmowania ).
Po Mszy św. rodzice i chrzestni odbierają pamiątkę chrztu św. dziecka ( warto pamiętać w jakiej parafii i którego dnia odbył się Sakrament Chrztu św. – będzie to potrzebne przy okazji przyjmowania następnych sakramentów )

Pamiętajmy, że najwspanialszym darem dla dziecka jest dar modlitwy i przyjęcie Komunii św. w intencji nowoochrzczonego dziecka przez najbliższą rodzinę!